Προϋποθέσεις εγγραφής

Στο ΔΠΜΣ «Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός» γίνονται
δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών AEI της ημεδαπής ή ομοταγών
ιδρυμάτων  της  αλλοδαπής,   συναφών  με  τα  αντικείμενα  σπουδών  Τμημάτων
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής    Ανάπτυξης,    Πολιτικών
Μηχανικών,    Τοπογράφων    Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών,  Μηχανικών
Περιβάλλοντος,  Μηχανικών Διοίκησης και Οικονομίας  και  άλλων Τμημάτων.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.  Αίτηση συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ. (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα).
2.  Βιογραφικό σημείωμα.
3.  Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (με ακριβή βαθμό).
4.  Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας.
5.  Ευκρινές φωτοαντίγραφο αποδεικτικού  Αγγλικής γλώσσας.  Το επίπεδο της γνώσης της  Αγγλικής
γλώσσας θα πρέπει να είναι αντίστοιχο τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
Επιπέδου Β2.  Από την υποχρέωση αυτή, εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών πανεπιστημίου της αλλοδαπής στην Αγγλική γλώσσα.
6.  Βεβαίωση  ισοτιμίας  πτυχίου  ή  διπλώματος  από  το  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  (για  όσους  προέρχονται  από
πανεπιστήμια  του  εξωτερικού).  Σε  περίπτωση  μη  προσκόμισης  της  βεβαίωσης,  δεν  θεωρείται
ελλιπής  ο  φάκελος  υποψηφιότητας  αλλά  η  κατάθεση  της  βεβαίωσης  ισοτιμίας  αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Κριτήρια Επιλογής


1   Βαθμός πτυχίου   15 %
2   Η  βαθμολογία  στα  μαθήματα  που  είναι  σχετικά  με  το γνωστικό  αντικείμενο  του  ΔΠΜΣ  και  ο  βαθμός  της διπλωματικής εργασίας (όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών)  15 %
3  Επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας   15 %
4  Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας   5 %
5   Επαγγελματική εμπειρία   15 %
6   Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά   5 %
7   Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια   5 %
8   Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα   5 %
9   Κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών   10 %
10  Συνέντευξη  10 %

 

Η επιλογή των υποψηφίων για το ΔΠΜΣ γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών και ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Ειδική Διατμηματική Επιτροπή. Η αποδοχή βασίζεται στην αξιολόγηση του φακέλου του/της υποψηφίου/ας, όπου λαμβάνονται υπόψη:

Λήξη περιόδου Υποβολής Αίτησης
 

Η περίοδος υποβολής αίτησης λήγει στις 11.9.2020

Δείτε την προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 εδώ

Κατεβάστε την αίτηση εδώ

Πληροφορίες
 

Σχετικά με την υποβολή αίτησης, τα δίδακτρα και λοιπές πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του ΜΠΣ.

 

 

 

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός"

pmtsp-master@civ.uth.gr, +24210 74445, +24210 74444

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now